các loại giá thể hữu cơ như mụn dừa, trấu sống, trấu hun, vỏ đậu…