Các loại giá thể vô cơ như đá núi lửa perlite, đất sét nung LECA, bông khoáng rockwool, xốp sponge…