Các loại hóa chất cơ bản để có thể sử dụng trực tiếp như phân bón gốc, phân bón lá; hoặc là thành phần cơ bản để khuấy trộn thành các loại phân bón tổng hợp cao cấp, hoặc dung dịch dinh dưỡng