Các loại phân bón hữu cơ: phân trùn quế, phân gà nhập Úc, phân cá nhập Mỹ…