Urea, supe lân, lân nung chảy, NPK 20-20-15, 16-16-8-13s… các loại phân vô cơ tổng hợp bón lá, bón rể…